منتظر نظرات شما هستيم
صفحه اصلی | شرکتهای زیر مجموعه | شرکتهای تابعه | تجدید ارزیابی دارایی های ثابت صنعت برق
 

شرح وظايف و اهداف

دفتر امور مجامع به عنوان يکي از دفاتر مستقل شرکت مادر تخصصي توانير از سال 1380 شروع به فعاليت نموده است.

شرح وظايف و اهداف :

- نظارت و راهبري شرکتهاي زير مجموعه

- بررسي کارشناسي صورتهاي مالي شرکتهاي زيرمجموعه و تهيه گزارش تحليلي براي اعضا مجمع عمومي شرکت

- بررسي گزارشات هيات مديره شرکتهاي زيرمجموعه، ارسال آن به معاونت هاي ذيربط براي بررسي و اعلام نظر و متعاقب آن، جمع بندي و ارائه گزارشات به اعضاي مجمع عمومي شرکت

- تهيه گزارشات تحليلي و نظارتي از گزارشات حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي زير مجموعه

- تشکيل جلسات مجامع عمومي شرکتهاي زيرمجموعه شامل :

مجامع عمومي عادي ساليانه

مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده

مجامع عمومي فوق العاده

- ابلاغ مصوبات و تکاليف مجامع عمومي شرکتهاي زيرمجموعه

- ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي مالي وقوانين و مقررات و .... به کليه شرکتهاي زيرمجموعه

- فراهم آوردن اطلاعات مديريتي

- نظارت بر چگونگي اجراي مصوبات مجامع عمومي شرکتهاي زيرمجموعه و اخذ گزارشات دوره اي در خصوص اقدامات انجام شده در مورد تكاليف مجامع عمومي

- ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي زيرمجموعه

- جمع آوري رويه هاي مختلف مورد عمل در شرکتهاي زيرمجموعه و ايجاد هماهنگي بين آنان

- صدور احکام مديرعامل و اعضاي هيات مديره شرکتهاي زيرمجموعه

- ابلاغ مصوبات هيات وزيران، بخشنامه ها و آئين نامه هاي مربوط حسب مورد به شرکتهاي زيرمجموعه

- رفع تنگناها و معضلات موجود به منظور پياده نمودن استانداردها و رويه هاي حسابداري

- بررسي صورتجلسات هيات مديره شرکتهاي زيرمجموعه حسب مورد

- بررسی و تطبیق پیشنهاد ها و درخواستهای واصله از شرکت های زیر مجموعه ، معاونت ها و دفاتر مستقل شرکت توانیر با قوانین و مقررات جاری ، قبل از طرح موضوع در جلسه مجمع عمومی

- انجام کنترلهای لازم در خصوص عدم وجود منع قانونی برای صدور مصوبات مجامع عمومی

- انجام ساير وظايف محوله

شرح وظايف و اهداف 
نمودار سازماني 
قوانین و مقررات  
حسابرسان سال 1386
( شركت هاي توليد و توزيع نيروي برق )  
فرمهاي گزارشگری مالی  
صورت هاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره 
خصوصی سازی 
ارتباط بادفتر امور مجامع  
تماس با ما  
بخشنامه ها و مصوبات ابلاغی 
تعداد مراجعين  از تاريخ 15 آذر 87 : 5733

تهران ، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي ، شركت مادر تخصصي توانير ، تلفن تماس : 27935000-021