منتظر نظرات شما هستيم
صفحه اصلی | شرکتهای زیر مجموعه | شرکتهای تابعه | تجدید ارزیابی دارایی های ثابت صنعت برق
 

الف-  شرکتهاي برق منطقه اي

1- شرکت سهامي برق منطقه اي آذربايجان
2- شرکت سهامي برق منطقه اي اصفهان
3- شرکت سهامي برق منطقه اي باختر
4- شرکت سهامي برق منطقه اي تهران
5- شرکت سهامي برق منطقه اي خراسان
6- شرکت سهامي برق منطقه اي خوزستان
7- شرکت سهامي برق منطقه اي زنجان
8- شرکت سهامي برق منطقه اي سمنان
9- شرکت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
10- شرکت سهامي برق منطقه اي غرب
11- شرکت سهامي برق منطقه اي فارس
12- شرکت سهامي برق منطقه اي کرمان
13- شرکت سهامي برق منطقه اي گيلان
14- شرکت سهامي برق منطقه اي مازندران
15- شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
16- شرکت سهامي برق منطقه اي يزد

• اساسنامه و تغييرات آن

• آئين نامه معاملات و تغييرات آن

• قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات آن

• آدرس، تلفن و سايت شرکتهاي تابعه

ب- شرکتهاي توليد نيروي برق

• اسامي شرکتهاي توليد نيروي برق

1- توليد نيروي برق سبز بينالود
2- توليد نيروي برق آبادان
3- توليد نيروي برق سبز منجيل
4- توليد نيروي برق شيروان
5- توليد نيروي برق سهند
6- توليد نيروي برق دماوند
7- توليد نيروي برق بيستون
8- توليد نيروي برق کرمان
9- توليد نيروي برق سنندج
10- توليد نيروي برق خليج فارس

• اساسنامه توليد نيروي برق

• آدرس، تلفن و سايت شرکتهاي توليد نيروي برق

ج- ساير شرکتهاي تابعه

• اسامي ساير شرکتهاي تابعه
1- شرکت سهامي سازمان توسعه برق ايران
2- شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايران
3- شرکت سهامي سازمان انرژيهاي نو ايران(سانا)
4- شرکت سهامي سازمان بهره وري انرژي ايران(سابا)

• اساسنامه و تغييرات آن

• آئين نامه معاملات و تغييرات آن

• قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات آن

• آدرس، تلفن و سايت شرکتهاي تابعه

شرح وظايف و اهداف 
نمودار سازماني 
قوانین و مقررات  
حسابرسان سال 1386
( شركت هاي توليد و توزيع نيروي برق )  
فرمهاي گزارشگری مالی  
صورت هاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره 
خصوصی سازی 
ارتباط بادفتر امور مجامع  
تماس با ما  
بخشنامه ها و مصوبات ابلاغی 
تعداد مراجعين  از تاريخ 15 آذر 87 : 7838

تهران ، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي ، شركت مادر تخصصي توانير ، تلفن تماس : 27935000-021