سال 1379 وبعد از آن


مصرفى
تحويلى
موجودى كل
ذخيره (مفيد)ا
فضاى خالى
گاز
گازوئيل
مازوت
تفكيك نيروگاه تفكيك زمان
روزانه
هفتگى
ماهيانه
ساليانه
دوره اى
جمع نيروگاهها به تفكيك نيروگاه
از : تا :