دفترامور تحقیقات برق دفتر فناوری اطلاعات و آمار دفتر منابع انسانی دفترتوسعه مدیریت و بهره وری صفحه اصلی
Home
 تماس با ما
پرسش و پاسخ
انجمن ها
ftp
 

پروژه ها

عناوين كلي برنامه عملياتي سال 89 دفتر امور تحقيقات برق

رديف

عنوان

مسئول

زمان

فعاليت هاي محوري

توضيحات (‌مبلغ پروژه)

شروع

خاتمه

1

طراحي و ساخت شيرهاي كنترلي فشار بال

مهندس ثابت قدم

21/8/85

18/12/88

1- گزارش گيري از وضعيت عملكردي شير كنتلي نصب شده

2- تكميل ومونتاژدوعدد شير ديگرازهمين نوع توسط پژوهشگاه نيرو

3- ايجادارتباط و پيگيري جهت فروش دانش فني طراحي و ساخت شيرهاي كنترلي فشار بال

2،806،602،000 ريال

2

طراحي و ساخت SVC پست 20/63 كيلوولت لوشان

مهندس ثابت قدم

1/7/85

1/12/90

1- مطالعه سيستمي و طراحي المانهاي قدرت براي پست لوشان

2- طراحي و ساخت Network Analyzer

3- اقدامات مورد نياز جهت خريد المانهاي تست قدرت و تابلوهاي پست قدرت

4- تدوين الگوريتم كنترل و برنامه نويسي براي پست لوشان

5- طراحي قسمت مانيتورينگ و طراحي يا انتخاب كارتهاي مورد نياز

6- اقدامات مربوط به خريد المانهاي سيستم كنترل و مانيتورينگ و PCB و...

7- تهيه نقشه هاي اجرايي و انجام عمليات ساختماني مورد نياز

8- ساخت تريستورها و نصب ادوات قدرت و ساخت مدارات اسنابر و درايور و سيستم خنك كننده

9- ساخت و نصب قسمت كنترل و مدار نرمال و تست آن

12،809،729،000 ريال

3

انجام خدمات تحقيقاتي مورد نياز صنعت برق در قالب پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعت آب و برق

مهندس ده آفرين

30/11/88

30/12/89

1- خدمات پژوهشي در كليه زيربخش هاي توزيع نيروي برق

2- خدمات پژوهشي در كليه زيربخش هاي توليد نيروي برق

3- خدمات پژوهشي در كليه زيربخش هاي انتقال نيروي برق

4- خدمات پژوهشي دركليه زيربخش‌هاي مربوط به مسائل اقتصادي واجتماعي درصنعت برق

5- خدمات پژوهشي در كليه زيربخش هاي مربوط به منابع انساني – اطلاعاتي و مديريتي در صنعت برق

12،000،000،000 ريال

4

ارائه خدمات علمي و فعاليت هاي پژوهشي مرتبط با كميته افزايش راندمان و توليد نيروگاه هاي كشور

مهندس لیما

1/3/89

1/3/90

1- تهيه دستورالعملهاي اجرائي مورد نياز جهت اندازه گيري راندمان نيروگاهه

2- تحليل نتايج راندمان اندازه گيري شده توسط نيروگاه ه

3- بررسي پستها و طرح هاي افزايش راندمان و توليد ارائه شده از سوي نيروگاه

4- ارزيابي‌وبازنگري فعاليت هاوپروژه هايي كه قبلاً درنيروگاه‌هاي مختلف به منظور افزايش راندمان و توليد صورت گرفته است .

5- برنامه ريزي و برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزش مورد نياز جهت تبادل دانش در زمينه افزايش راندمان و توليد نيروگاه ه

6- انجام ارزيابي‌سالانه صرفه‌جويي ناشي‌از اجراي طرح‌هاي افزايش راندمان‌وتوليد نيروگاه ه

7- برگزاري جلسات هفتگي كميته راهبردي و كارگروه هاي تخصصي افزايش راندمان

مبلغ كل پروژه :

1،975،618،000 ريال

5

تحقيق در انتخاب مناسب بازيابي فاضلابهاي نمكي از طريق بررسي فني واقتصادي سيستم هاي مختلف نمك زدايي

مهندس لیما

1/3/89

1/3/91

1- تهيه اطلاعات اوليه و تكميلي

2- بررسي فني انواع سيستم هاي بازيابي فاضلابهاي نمكي متداول در دنيا (‌تبخير كننده هاي خورشيدي و دستگاهي ، الكتروليز ، اسمزمعكوس)به همراه معايب و مزاياي آنه

3- انتخاب سيستم مناسب بازيابي فاضلاب نمكي نيروگاه هاي منتخب براساس پارامترهاي فني واقتصادي و امكانات موجود در دنيا

4- تهيه بخش فني اسناد مناقصه و برآورد هزينه لازم جهت اجراي طرح براي نيروگاه هاي اولويت اول ( سه نيروگاه )

5- تهيه بخش فني اسناد مناقصه و برآورد هزينه لازم جهت اجراي طرح براي نيروگاه هاي اولويت دوم ( سه نيروگاه )

6- تهيه بخش فني اسناد مناقصه و برآورد هزينه لازم جهت اجراي طرح براي نيروگاه هاي اولويت سوم ( سه نيروگاه)

مبلغ كل پروژه :

1،200،000،000 ريال

6

تدوين برنامه كوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع خاموشي هاي برنامه ريزي شده

مهندس لیما

1/7/89

1/7/91

1- بررسي عوامل منجر به بحران كمبود انرژي برق و ارزيابي پيامدهاي آن

2- تحليل و جمع بندي تجارب ساير كشوره

3- بررسي عوامل بروز خاموشي هاي برنامه ريزي شده درايران

4- شناسايي‌عوامل مؤثردربروز خاموشي هاي برنامه ريزي شده سال 87

5- تحليل اثر بخش هر يك از عوامل اشاره شده در بند 4

6- ارزيابي پيامدهاي اقتصادي ، اجتماعي ، امنيتي و سياسي ناشي از رفع خاموشي هاي برنامه ريزي شده در مصارف صنعتي ، كشاورزي – عمومي – خانگي

7- ارائه راه كارهاي عملياتي با هدف كاهش خاموشي برنامه ريزي شده در كوتاه مدت

8- تدوين برنامه عملياتي بلند مدت برون رفت از خاموشي

9- بررسي راه كارهاي تعديل رشد مصرف انرژي الكتريكي

10- برگزاري جلسات و نشست هاي تخصصي با هر يك از ارگانها ،‌ نهادها و سازمانهايي كه در خصوص اجرايي شدن طرح، ذيمدخل مي باشند .

3،300،000،000 ريال

7

تعيين معيارهاي مصرف انرژي براي مشتركين خانگي به منظور بكارگيري در تنظيم تعرفه هاي حامل هاي انرژي

مهندس لیما

1/7/89

1/7/91

1- انتخاب شهرهاي نمونه در پنج بهينه آب و هوايي وشناخت مشتركين خانگي و تعيين جامعه نمونه

2- انتخاب نمونه هاي مشتركين خانگي در شهرهاي منتخب براساس نتايج مرحله اول و جمع آوري اطلاعات مصرف

تعيين مصرف انرژي الكتريكي و حرارتي هر كدام از مشتركان جامعه نمونه با شبيه سازي انرژي ساختمانهاي مشتركين مورد مطالعه توسط نرم افزار تحليل انرژي براساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه

4- مقايسه نتايج حاصله از نرم افزار با اطلاعات مصرف مشتركين جامعه نمونه

5- تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده در مرحله سوم و تعيين معيار موجود مصرف انرژي الكتريكي و حرارتي

6- تعيين نرم و مصرف انرژي هر كدام از مشتركان جامعه نمونه با شبيه سازي انرژي ساختمانهاي مشتركين مورد مطالعه توسط نرم افزار تحليل انرژي براساس اطلاعات طراحي

7- تعيين معيار مصرف انرژي ( الكتريكي و غير الكتريكي ) مشتركين گروههاي خانگي به تفكيك پهنه هاي آب و هوايي كشور براساس تلفيق نتايج حاصل از مراحل پنجم و ششم پروژه

8- جمع بندي و ارائه معيارهاي مصرف براي گروههاي مشتركين مورد مطالعه براي تامين اطلاعات پايه برنامه ريزي انرژي و تنظيم تعرفه هاي برق و حامل انرژي حرارتي گروههاي مشتركين خانگي سراسر كشور و ارائه راهكارهاي مديريت مصرف

2،060،000،000 ريال

8

تدوين استراتژي توسعه انرژي الكتريكي در افق 30 ساله

مهندس لیما

1/1/89

1/7/90

1- تدوين اهداف كلان و استراتژي توليد انرژي الكتريكي

2- تبيين امكانات و محدوديتهاي كشور در بكارگيري فناوريهاي روز برق دني

3- بررسي فني – اقتصادي و انتخاب فناوري مناسب جهت توسعه ظرفيتهاي توليد برق

4- بررسي توسعه بهينه ظرفيت توليد برق ايران در افق مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار MESSAGE

5- جمع بندي و نتيجه گيري

مبلغ كل پروژه :

5،592،740،000

9

تدوين دانش فني ارزيابي كيفيت پره هاي توربين هاي گازي و ايجاد آزمايشگاه مرجع

مهندس لیما

1/3/89

1/9/90

1- تعييــــن معيارهاي ارزيابي كيفيـــت پره هاي توربين گـــاز و محـــــدوده قابل قبول هر معيــــار در فــريم هاي مختلف Acek , FIAT , MV701B , MW.701D , BBC,V94, F9 , F5

2- تعيين آزمايشهاي مورد نياز جهت ارزيابي ميان دوره اي و تخمين عمر پره هاي توربين‌گاز

3- تعيين روشهاي ارزيابي و بازرسي مقدماتي پره هاي توربين

4- تعيين آزمايشهاي مورد نياز جهت ارزيابي پره هاي بازسازي شده

5- تعيين روش انجام آزمايشهاي كنترل كيفيت پره و تهيه نمونه هاي آزمايش

6- راه اندازي آزمايشگاه مرجع

مبلغ كل پروژه :

17،496،650،000 ريال

10

خدمات مهندسي و مشاوره اي در زمينه هاي تخصصي بخش توزيع شركت توانير شامل استانداردها – تجهيزات خطوط گرم – دانش فني تجهيزات اتوماسيون توزيع

مهندس لیما

1/1/89

30/12/89

1- شناسايي و استفاده از پژوهشگران و صاحبنظران دانشگاهها – شركت هاي دولتي و خصوصي مرتبط با صنعت برق براي همكاري در كميته هاي تخصصي 17 گانه

2- برگزاري جلسات كميته هاي تخصصي – نيمه صورتجلسات و خلاصه مذاكرات و تصميمات و انعكاس به مقامات ذيربط

3- تنظيم قرارداد و انجام خدمات پژوهش و آموزش در موضوع پروژه

4- برنامه ريزي و هماهنگي بازديدهاي علمي و فني متخصص

5- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت استفاده از دستورالعملهاي

6- خدمات مشاوره در زمينه GTS – حفاظت فن آوري توزيع – اتوماسيون شبكه هاي توزيع – توليد پراكنده – كيفيت توان – مطالعات طرح جامع – برق رساني – تجهيزات خطوط گرم – تجهيزات خاص

7- خدمات مشاوره در زمينه

مبلغ كل پروژه :

3،000،000،000 ريال

11

تكميل پروژه تدوين استاندارد خطوط 765 كيلوولت

مهندس نظافتي

1/11/88

29/12/89

1- مسيريابي خطوط انتقال 765 كيلوولتي

2- مباني طرح فونداسيون خطوط انتقال 765 كيلوولتي

3- دستورالعمل برج گذاري خطوط انتقال 765 كيلوولتي

4- استاندارد هماهنگي عايق ايزولاسيون خطوط انتقال 765 كيلوولتي

هفتصد و هفتاد ميليون ريال

770،000،000 ريال

12

تدوين و مطالعه خطوط فشرده Compact Up To 600KV

مهندس نظافتي

28/12/88

28/12/90

1- بررسي و مطالعه دقيق تئوريهاي مربوط به خطوط فشرده

2- بررسي و مطالعه و تحقيق در مورد ملاحظات مكانيكي و اجرايي خطوط فشرده

3- امكان سنجي استفاده از خطوط فشرده در شبكه انتقال ايران

نهصد ميليون ريال

900،000،000 ريال

13

مطالعه ابزار Facts در خطوط انتقال برق ايران

مهندس نظافتي

15/2/89

15/2/90

1- ارايه گزارش در مورد ادوات Facts و تجربه كاربرد در ساير كشوره

2- جمع آوري داده ها و مدل سازي سيستم قدرت ايران

3- مقايسه استفاده از ادوات Facts با گزينه هاي سنتي احداث خط و پست و نيروگاه

4- تهيه مشخصات فني اوليه ادوات Facts پيشنهادي

يك ميليارد و هشتصد و هشت ميليون ريال

1،880،000،000 ريال

الف – پروژه ها و طرحه

1- انعقاد قرارداد ، نظارت و راهبري پروژه‌هاي تحقيقاتي صنعت برق كه جنبه فرا منطقه‌اي و ملي داشته‌اند.

1-1- پروژه طراحي و ساخت شيرهاي كنترلي و فشار بالا

1-2- طراحي و ساخت SVC پست 20/63 كيلوولت لوشان

1-3- ارائه خدمات علمي و فعاليتهاي پژوهشي مرتبط با كميته افزايش راندمان و توليد نيروگاههاي كشور

1-4- تحقيق در انتخاب مناسب بازيابي فاضلابهاي نمكي از طريق بررسي فني و اقتصادي سيستم هاي مختلف نمك زدائي

1-5- تدوين برنامه كوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع خاموشيهاي برنامه ريزي شده

1-6- تعيين معيار مصرف انرژي برقي مشتركان خانگي به منظور بكارگيري در تنظيم تعرفه‌هاي حاملهاي انرژي

1-7- تدوين استراتژي توسعه انرژي الكتريكي در افق 30 ساله

1-8- تدوين دانش فني‌ارزيابي كيفيت پره‌هاي توربين گاز وايجاد‌آزمايشگاههاي مرجع

1-9- تكميل پروژه تدوين استاندارد خطوط 765 كيلوولت

1-10- طراحي و توسعه نيمه صنعتي ربات بالارونده

1-11- بهينه سازي سيستم الكتريكي و كنترل فعال لوله هاي آبي به منظور كاهش مصرف توان الكتريكي

1-12- طراحي نقشه راه اتوماسيون شبكه توزيع

1-13- خدمات مهندسي و مشاوره اي در زمينه هاي تخصصي بخش توزيع شركت توانير شامل استانداردها – تجهيزات خطوط گرم ، دانش فني تجهيزات اتوماسيون توزيع

1-14- امكان سنجي و طراحي آبگرمكن برقي با فناوري پمپ حرارتي

1-15- تدوين و مطالعه خطوط فشرده ( Compact up to 500KV )

1-16- مطالعه ابزار Facts در خطوط انتقال برق ايران

1-17- پروژه هاي تحقيقاتي با دانشگاه صنعت آب و برق

 
 

درباره دفتر

معرفي دفتر
اهداف
استراتژی
شرح وظايف
نمودارسازماني
 
 
شركت هاي زير مجموعه
 
 
سامانه تحقيقات برق
سامانه ساخت داخل تجهيزات برق (در حال بارگزاري)
 
 

فعاليت ها

پروژه ها
فعاليت هاي تحقيقاتي
فرم تعريف پروژه
 
 

تحقيقات

سرفصل های اولویت های تحقیقاتی برق
برنامه ريزي راهبردي تحقيقات
عناوین اولویت های تحقیقاتی مصوب
شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه در
سال 92
 
 

کميته ها

کميته ارزيابي تعيين صلاحيت تامين کنندگان کالاي برق
 
 
اسناد تحقيقات برق
اطلاعيه ها
همايش ها
صورتجلسات عمومي
پيوند هاي مفيد
 

شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، شركت توانير، معاونت منابع انساني و تحقيقات