دفترامور تحقیقات برق دفتر فناوری اطلاعات و آمار دفتر منابع انسانی دفترتوسعه مدیریت و بهره وری صفحه اصلی
Home
 تماس با ما
پرسش و پاسخ
انجمن ها
ftp
 

شرح وظايف دفتر امور تحقيقات برق

- حمايت ، هدايت ، راهبري موسسات و مراكز علمي و پژوهشي به منظور انجام تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي در صنعت برق

- كمك به توسعه و رشد مراكز تحقيقاتي

- ترغيب موسسات و مراكز علمي به تدوين طرحها و پژوهشهاي كاربردي

- تدوين نظام هاي اصلاح و بهبود فرايندها

- سياست گذاري در بخش تحقيقات شركتهاي زيرمجموعه

- ارتقاء دانش مديريت تحقيق و توسعه در شركتهاي زيرمجموعه

- استقرار طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي‌كاربردي انجام شده در شركتهاي‌زيرمجموعه

- تدوين شاخصها و معيارهاي تحقيقات در زمينه مختلف ( ارزيابي – كنترل – استاندارد .... )

- نظارت عاليه و راهبردي برشركتهاي زيرمجموعه

- تعامل با دستگاهها و سازمانهاي براي پيشبرد امور تحقيقات ( سازمان مديريت)سابق) – وزارت نيرو – شركتها و ... )

- شناسائي پتانسيل ها و ظرفيتهاي ارتقاء وبهبود فرايندهاي پژوهش و تحقيقاتي در شركتهاي موفق داخلي و خارجي ( bench mark )

- تعامل با مركز پژوهش ملي و بين المللي

- ظرفيت سازي در شركتها براي مديريت برانجام تحــــقيقات كاربردي ( پيشنهاد تقويت ساختار - توانمندسازي كاركنان و ... )

- توسعه و گسترش تبادلات علمي و تحقيقاتي ملي و بين المللي در صنعت برق

- توسعه وبكارگيري سرمايه انساني كارآمد و دانشگرا در بخش تحقيقات صنعت برق

- تطبيق سياستهاي صنعت برق با نيازهاي آن

- ارزيابي نظام هاوفعاليت‌هاي تحقيقا

تي واستاندارد به منظور اصلاح و بهبود فرآيندها

- ظرفيت سازي درستاد وشركت هاي زير مجموعه به منظور استقرار مطلوب نظام ها (‌ايجاد دانش ، مهارت ، شرايط و قابليت هاي مورد نياز )

- مطالعات در زمينه تجارب گذشته و تحليل وضع موجود جهت تنظيم فعاليت هاي آينده پژوهشي

- استقرار نظام يادگيري

 
 

درباره دفتر

معرفي دفتر
اهداف
استراتژی
شرح وظايف
نمودارسازماني
 
 
شركت هاي زير مجموعه
 
 
سامانه تحقيقات برق
سامانه ساخت داخل تجهيزات برق (در حال بارگزاري)
 
 

فعاليت ها

پروژه ها
فعاليت هاي تحقيقاتي
فرم تعريف پروژه
 
 

تحقيقات

سرفصل های اولویت های تحقیقاتی برق
برنامه ريزي راهبردي تحقيقات
عناوین اولویت های تحقیقاتی مصوب
شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه در
سال 92
 
 

کميته ها

کميته ارزيابي تعيين صلاحيت تامين کنندگان کالاي برق
 
 
اسناد تحقيقات برق
اطلاعيه ها
همايش ها
صورتجلسات عمومي
پيوند هاي مفيد
 

شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، شركت توانير، معاونت منابع انساني و تحقيقات