صفحه اصلي اخبار مكاتبات صورت جلسات اعضاي كميته راهبري آيين نامه و دستور العمل ها

اهداف طرح طبقه بندي مصارف انرژي برق صنايع

Ø همسويي با طرح استاندارد بين المللي طبقه بندي صنايع در کشور و خارج از کشور

Ø ايجاد همزباني با ساير سازمان هاي ذيربط در رابطه با تامين نياز اطلاعات مربوط به انرژي برق مصرفي صنايع

Ø تامين نيازهاي آماري جهت ارائه در گزارشات صنعت برق

Ø اعمال دقيق سياست هاي اتخاذ شده توسط سازمان هاي ذيربط در مورد گروه هاي مختلف صنايع و کمک به نحوه طراحي تعرفه هاي برق

Ø تعيين ميزان مصرف انرژي برق در گروه هاي مختلف صنايع در سطح کشور و استان و مقايسه آن با مصرف صنايع مشابه در سطح بين المللي

Øايجاد پايگاه اطلاعاتي جهت استفاده همگان و بهره برداري از آن در جهت تعيين راهکارهاي اجرايي بري هدايت مشترکين صنعتي به مصرف بهينه

Ø پاسخگويي به نيازهاي موردي که در حال حاضر بصورت برآوردي ، زمان گير ، زحمت زياد و ناقص تامين مي گردد .

Ø ايجاد اطلاعات لازم بري پاسخگويي به توليد ناخالص و جدول داده و ستانده از نظر مصرف انرژي برق صنايع در سطح کشور و استان ها

Ø گام برداشتن در جهت تعيين الگوي مصرف بهينه انرژي برق در صنايع مختلف

 اهداف طرح طبقه بندي
  شرح خدمات pdf

سمینار آموزشی طرح 14/8/85

خبر : دستورالعمل طرح طبقه بندی مصارف انرژی صنایع کشور

شركت توانير