خصوصي سازي بخش توزيع واگذاري نيروگاه ها
     
 

موضوع ماده 27

به منظور جلب سرمايه هاي بخش غير دولتي در توليد نيروي برق به شركت مادر تخصصي ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران(توانير) اجازه داده مي شود جهت هر يك از نيروگاهها يي كه بنا بر تشخيص وزير نيرو قابليت واگذاري به بخش غير دولتي را داشته باشد ، يك شركت مستقل دولتي تاسيس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام آن را از طريق بورس واگذار نمايد. اساسنامه شركتهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در اين راستا شركت توانير موظف گرديده بلافاصله پس از تاسيس شركتهاي ياد شده ، سهام مذكور را با اعطاي وكالت به سازمان خصوصي سازي و از طريق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي واگذار نمايد . در هر صورت مسئوليت تامين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي باشد و اجراي مفاد اين ماده بايد به نحوي باشد كه به تامبن نيرو لطمه وارد نسازد

 


 
     
     
 
 • موضوع ماده 27

 • تشكيل شركتهاي توليد نيروي برق

 • واگذاري نيروگاهها بصورت دارايي

 • اساسنامه شركتهاي توليد نيروي برق

 • چارت سازماني شركتهاي توليد نيروي برق

 • شركتهاي توليد نيروي برق

 • قوانين، مصوبات و بخش نامه ها

 • صورتجلسات كارگروه واگذاري نيروگاهها

 • كميته واگذاري نيروگاهها

 • آخرين وضعيت ارزيابي

 • اقدامات انجام شده

 • مشخصات نيروگاههاي ماده 27

 • بروشورهاي شركتهاي توليد نيروي برق

 • فرآيند ارزيابي نيروگاهها

 • تعاملات شركت توليد نيروي برق

 • پرسش و پاسخ

 • لينكهاي مرتبط

 • تماس با ما

 •  
       

  تعداد مراجعين از تاريخ 4 خرداد 1388 : 18517
  بازديدكنندگان امروز  (1398/02/01)  : 2

  شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، كد پستي 1996836111 تلفن :27935000

   
  صفحه اصلي واگذاري نيروگاه ها