خصوصي سازي بخش توزيع واگذاري نيروگاه ها
مجموعه قوانین مرتبط و اسناد مرجع مجموعه گزارشات و مطالب ارائه شده در نشست ها اقدامات انجا م شده

سوالات پر تکرار

     
 

وظايف اصلی کارگروه

شفافيت آينده شرکتهای توزيع و ديگر نهادها و تغذيه اطلاعاتی کارگروهها در اين زمينه

شناسايي کمبودهای مرتبط با نهادهای آينده

شفاف سازی تعاملات و جايگاه نهادهای مختلف

تعيين فهرست اسناد راهبردی موردنياز و کنترل تحقق آنها

شفاف سازی روشهای واگذاری و تعيين مزايا و معايب و ريسک های آينده

دستورکارهای اصلی کارگروه

شفافيت ماهيت، جايگاه و ويژگيهای شرکتهای توزيع در آينده

شفافيت ماهيت و جايگاه وزارت نيرو و توانير در آينده

تعيين نحوه تعاملات شرکتهای توزيع با ارکان ديگر (از جمله شرکت توانير، وزارت نيرو، مقامات محلی واستانی، نمايندگان)

نحوه شکل گيری خرده فروشان برق و تعامل وزارت نيرو، شرکت توانير و شرکتهای توزيع با آنها

سطح اختيارات قابل واگذاری شرکتهای توزيع

نحوه واگذاری شرکت توزيع

نحوه شناسايي و جذب و شکل دهی سرمايه گذاران

ارکان اصلی مورد نياز در فضای آينده از جمله:

 • نهاد حمايت از حقوق مشترکين برق
 • مراکز آزمايشگاهی و تست تجهيزات
 • مراکز تاييد صلاحيتهای حرفه ای و ....
 • نحوه پيشگيری از بروز انحصار در شرکتهای توزيع

  نحوه نظارت بر عملکرد و خدمات شرکتهای توزيع

   
       
       
   
 • شوراي راهبری خصوصی سازی شرکتهای توزيع
 • کارگروه استراتژيهای واگذاری و ساز و کارآينده توزيع
 • کارگروه برنامه ريزی و منابع توزيع
 • کارگروه حقوق مشترکين
 • كارگروه مهندسی و توسعه فنآوری
 • کارگروه بهره برداری شبکه
 • کارگروه مديريت مصرف و ضوابط زيست محيطی
 • کارگروه ارزيابی دارايي ها
 • کارگروه مديريت منابع مالی
 • کارگروه حقوقی
 • کارگروه منابع انسانی
 • کارگروه تعاملات با بازار برق
 •  
       

  شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، ساختمان شهید قاسمی

   
  صفحه اصلي خصوصی سازی توزیع تماس با ما