خصوصي سازي بخش توزيع واگذاري نيروگاه ها
مجموعه قوانین مرتبط و اسناد مرجع مجموعه گزارشات و مطالب ارائه شده در نشست ها اقدامات انجا م شده

سوالات پر تکرار

     
 

وظايف اصلی کارگروه

چارچوب و ضوابط حاکم بر برنامه های توسعه و بهينه سازی شبکه های توزيع جهت حصول اطمينان از امکان تامين برق متقاضيان و حفظ استمرار برق مشتريان

شناسايي منابع مورد نياز توزيع و مخاطرات و چالشهای آينده با توجه به سناريوهای مختلف (از جمله امکان عدم خريداری برخی شرکتهای توزيع)

دستورکارهای اصلی کارگروه

§ تدوين سند راهبردی مجموعه ضوابط و چارچوبهای حاکم بر برنامه های توسعه و بهينه سازی شبکه های توزيع

§ تدوين مجموعه شاخصهای کليدی توسعه و بهينه سازی با هدف حفظ سطح پذيرش شاخصهای کليدی

§ انجام مطالعات تحليلی بر وضعيت منابع شرکتهای توزيع

§ شناسايي مخاطرات و چالشهای آينده

§ تدوين دستورالعملهای تعيين نرخ در شرکتهای توزيع

§ بررسی نحوه سرمايه گذاری در پروژه های غيراقتصادی و عام المنفعه که حاکميت تکليف مي کند و نحوه اجرای هزينه مرتبط با منابع ملی و استانی و تملک تاسيسات ناشی از آن

 
     
     
 
 • شوراي راهبری خصوصی سازی شرکتهای توزيع
 • کارگروه استراتژيهای واگذاری و ساز و کارآينده توزيع
 • کارگروه برنامه ريزی و منابع توزيع
 • کارگروه حقوق مشترکين
 • كارگروه مهندسی و توسعه فنآوری
 • کارگروه بهره برداری شبکه
 • کارگروه مديريت مصرف و ضوابط زيست محيطی
 • کارگروه ارزيابی دارايي ها
 • کارگروه مديريت منابع مالی
 • کارگروه حقوقی
 • کارگروه منابع انسانی
 • کارگروه تعاملات با بازار برق
 •  
       

  شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، ساختمان شهید قاسمی

   
  صفحه اصلي خصوصی سازی توزیع تماس با ما