خصوصي سازي بخش توزيع واگذاري نيروگاه ها
مجموعه قوانین مرتبط و اسناد مرجع مجموعه گزارشات و مطالب ارائه شده در نشست ها اقدامات انجا م شده

سوالات پر تکرار

     
 

وظايف اصلی کارگروه

شفاف سازی حقوق مشتريان

تدوين اسناد راهبردی مرتبط

بررسی مجموعه قوانين مرتبط با مشارکت کارگروه حقوقی به منظور شناسايي کمبودهای قانونی و ارائه پيشنهادات مرتبط

مشارکت با کارگروه ساز و کار آينده به منظور شناسايي کمبودهای موجود در ارکان مرتبط با حفظ حقوق مشتريان

تعامل با ديگر کارگروههای مرتبط در تدوين سند راهبردی حقوق مشتريان (با تاکيد بر کارگروه بهره برداری)

شفاف سازی وضعيت حقوق عمومی

دستورکارهای اصلی کارگروه

شناسايي مجموعه حقوق مشتريان (مشترکين، متقاضيان و مردم) و تدوين سند راهبردی مرتبط

شناسايي جايگاه وزارت نيرو و توانير در رعايت حقوق مشتريان

تعيين نحوه نظارت بر کيفيت خدمات به مشتريان و حصول اطمينان از حفظ حقوق آنها

شفاف سازی وضعيت نظام صدور صورتحسابهای برق و نحوه حصول اطمينان از رعايت تعرفه های برق در اين زمينه

نحوه نظارت بر وجوه دريافتی از متقاضيان برق در مورد هزينه های واگذاری انشعاب طبق آيين نامه تکميلی تعرفه های برق

تدوين ساز و کارهای مناسب جهت حصول اطمينان از عملکرد صحيح لوازم اندازه گيری

نظارت بر سطح رضايتمندی مشتريان

تدوين ساز و کارهای آينده به منظور حصول اطمينان از وصول صحيح و بموقع مطالبات (اطمينان از پرداخت بموقع سهم توانير و تامين کنندگان)

 
     
     
 
 • شوراي راهبری خصوصی سازی شرکتهای توزيع
 • کارگروه استراتژيهای واگذاری و ساز و کارآينده توزيع
 • کارگروه برنامه ريزی و منابع توزيع
 • کارگروه حقوق مشترکين
 • كارگروه مهندسی و توسعه فنآوری
 • کارگروه بهره برداری شبکه
 • کارگروه مديريت مصرف و ضوابط زيست محيطی
 • کارگروه ارزيابی دارايي ها
 • کارگروه مديريت منابع مالی
 • کارگروه حقوقی
 • کارگروه منابع انسانی
 • کارگروه تعاملات با بازار برق
 •  
       

  شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، ساختمان شهید قاسمی

   
  صفحه اصلي خصوصی سازی توزیع تماس با ما