خصوصي سازي بخش توزيع واگذاري نيروگاه ها
مجموعه قوانین مرتبط و اسناد مرجع مجموعه گزارشات و مطالب ارائه شده در نشست ها اقدامات انجا م شده

سوالات پر تکرار

     
 

وظايف اصلی کارگروه

شناسايي و تدوين مجموعه اسناد لازم جهت حصول اطمينان از رعايت حقوق مشتريان در زمينه استمرار و کيفيت برق

مشارکت با کارگروه حقوق مشتريان در تدوين حقوق مشتريان (استمرار و کيفيت برق)

تدوين مجموعه اسناد حفظ و نگهداشت بهينه شبکه توزيع و تامين قابليت اطمينان مناسب

دستورکارهای اصلی کارگروه

تدوين مجموعه اسناد راهبردی حصول اطمينان از بهره برداری صحيح شبکه های توزيع

تدوين مجموعه اسناد راهبردی حصول اطمينان از تعامل صحيح با شبکه بالادستی و حفظ يکپارچگی زنجيره تامين برق

تعيين زيرساختهای اساسی امکان راهبری و حفظ شبکه های توزيع

شناسايي ضوابط و دستورالعملهای حصول اطمينان از استمرار برق مشترکين

تدوين شاخصهای کليدی مرتبط با سطح خدمات برق و قابليت اطمينان شبکه

تدوين روشهای نظارتی جهت اطمينان از رعايت شاخصهای کليدی مرتبط و حفظ حقوق مشتريان (روش نظارت قابليت اطمينان محور-PBR)

ضوابط و چارچوب پرداخت جرائم به مشترکين برق در صورت عدم رعايت شاخصهای کليدی مرتبط

 
     
     
 
 • شوراي راهبری خصوصی سازی شرکتهای توزيع
 • کارگروه استراتژيهای واگذاری و ساز و کارآينده توزيع
 • کارگروه برنامه ريزی و منابع توزيع
 • کارگروه حقوق مشترکين
 • كارگروه مهندسی و توسعه فنآوری
 • کارگروه بهره برداری شبکه
 • کارگروه مديريت مصرف و ضوابط زيست محيطی
 • کارگروه ارزيابی دارايي ها
 • کارگروه مديريت منابع مالی
 • کارگروه حقوقی
 • کارگروه منابع انسانی
 • کارگروه تعاملات با بازار برق
 •  
       

  شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، ساختمان شهید قاسمی

   
  صفحه اصلي خصوصی سازی توزیع تماس با ما