خصوصي سازي بخش توزيع واگذاري نيروگاه ها
مجموعه قوانین مرتبط و اسناد مرجع مجموعه گزارشات و مطالب ارائه شده در نشست ها اقدامات انجا م شده

سوالات پر تکرار

     
 

وظايف اصلی کارگروه

شناسايي همکاریهای مورد نياز شرکتهای توزيع جهت تعادل عرضه و تقاضای برق در صنعت برق و حفظ منافع ملی

تدوين مجموعه ضوابط و اصول اساسی در زمينه مديريت مصرف

شناسايي ساز و کار اقتصادی مرتبط جهت هدايت شرکتهای توزيع به بکارگيری روشهای مديريت مصرف بويژه نرخهای خريد و فروش در زمان پيک

دستورکارهای اصلی کارگروه

تدوين مجموعه دستورالعملها و ضوابط مديريت مصرف

تدوين شاخصهای کليدی سنجش ميزان همکاری در زمينه مديريت مصرف

تدوين چارچوب و تعاملات اقتصادی مرتبط

 
     
     
 
 • شوراي راهبری خصوصی سازی شرکتهای توزيع
 • کارگروه استراتژيهای واگذاری و ساز و کارآينده توزيع
 • کارگروه برنامه ريزی و منابع توزيع
 • کارگروه حقوق مشترکين
 • كارگروه مهندسی و توسعه فنآوری
 • کارگروه بهره برداری شبکه
 • کارگروه مديريت مصرف و ضوابط زيست محيطی
 • کارگروه ارزيابی دارايي ها
 • کارگروه مديريت منابع مالی
 • کارگروه حقوقی
 • کارگروه منابع انسانی
 • کارگروه تعاملات با بازار برق
 •  
       

  شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، ساختمان شهید قاسمی

   
  صفحه اصلي خصوصی سازی توزیع تماس با ما