خصوصي سازي بخش توزيع واگذاري نيروگاه ها
     
 
مجموعه قوانین مرتبط و اسناد مرجع مجموعه گزارشات و مطالب ارائه شده در نشست ها اقدامات انجا م شده

سوالات پر تکرار

اهداف اصلي صنعت برق در توسعه بكارگيري بخش خصوصي در بخش توزيع

1. ايجاد فضاي رقابت در فعاليتهاي رقابت پذير بخش توزيع با هدف:

 • افزايش كيفيت خدمت رساني به مشتركين
 • افزايش كيفيت عمليات فني
 • كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده انرژي تحويلي به مشتركين

2. توسعه بازار برق به بخش توزيع و ايجاد فضاي مناسب جهت ورود خرده فروشان برق
3. ايجاد فضاي مناسب جهت ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي و جبران بخشي از كمبود منابع مالي
4. ايجاد انگيزش اقتصادي جهت كاهش تلفات انرژي برق و افزايش بهره وري
5. بهينه سازی ساختار و منابع انساني
6. كاهش تصدي گري در فعاليتهاي رقابت پذير و فعاليتهايي كه از حساسيتهاي استراتژيك برخوردار نمي باشند.

مجموعه عمليات اصلی مورد نياز جهت خصوصی سازی شرکتهای توزيع

مجموعه عمليات مرتبط با ارزيابی دارايي ها و ارزشگذاری سهام شرکتهای توزيع
شفاف سازی تعهدات خريداران سهام شرکتهای توزيع
شناسايي و ساختاريافتگی سرمايه گذاران جهت توسعه مشارکت و رقابت
تعيين روشهای مناسب واگذاری شرکتهای توزيع با تاکيد بر توسعه رقابت، کاهش انحصار و حفظ منافع مشترکين، صنعت برق و سرمايه گذاران
شفاف سازی و شکل دهی ارکان و ساز و کار آينده شرکتهای توزيع
تدوين مجموعه زيرساختهای قانونی، مقررات و مستندات مرتبط با هدف توسعه پايداری ذينفعان مختلف

 

 
     
     
 
 • شوراي راهبری خصوصی سازی شرکتهای توزيع
 • کارگروه استراتژيهای واگذاری و ساز و کارآينده توزيع
 • کارگروه برنامه ريزی و منابع توزيع
 • کارگروه حقوق مشترکين
 • كارگروه مهندسی و توسعه فنآوری
 • کارگروه بهره برداری شبکه
 • کارگروه مديريت مصرف و ضوابط زيست محيطی
 • کارگروه ارزيابی دارايي ها
 • کارگروه مديريت منابع مالی
 • کارگروه حقوقی
 • کارگروه منابع انسانی
 • کارگروه تعاملات با بازار برق
 •  
       

  شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، ساختمان شهید قاسمی

   
  صفحه اصلي خصوصی سازی توزیع تماس با ما