*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

صفحه اصلی    آيين نامه ها    اعضا    اخبار   

بازگشت

آمادگي جسماني در واليبالدر دنياي امروز واليبال

در مورد ساق پا و تمرينات آن بايد توضيح داد كارهاي انعطافي براي اين ناحيه ارجح بر كار با وزنه صرف است زيرا حالت دوم در عين اينكه توان را بالا مي برد، پس از مدتي پا و ساق آن را به يك حالت خشك درمي آورد كه نمي تواند براي جوابگويي به ضربات حريف در هر گوشه زمين قابل قبول و استفاده باشد. اضافه بر آن، مدتي است تمرينات هر ورزشكار واليبال به گونه اي طراحي مي شود كه طي آن سرعت وي بالاتر برود و همه چيز مبتني بر قدرت و كار فيزيكي صرف نباشد. هرچقدر كه كار بدنسازي و كار با وزنه بيشتر باشد، عامل انفجاري و سرعت در يك واليباليست كمتر مي شود و اين در دنياي امروز واليبال پذيرفته نيست.

نشست و برخاست

كار براي تقويت ساق پا نيز بايد با وسايل موسوم به «باربلز» Barbellsصورت گيرد و نه فقط با ماشينهاي كار با وزنه. زيرا در حالت دوم عضلاتي قدرتمند اما خشك براي واليباليستها شكل مي گيرد كه عامل سرعت در واكنش را از وي خواهد گرفت. تمرينات ساده اي مثل نشست و برخاست و طناب زدن هم براي واليبال مثل ساير ورزشها به كار مي آيد. براي تقويت عضلات بازو هم بايد از كار با دمبلها و وزنه هاي بالنسبه سبك سود جست ونشست و برخاست برروي زمين با تكيه برتوان بازوها نيز مفيد خواهد بود. يك واليباليست بايد در تمرينات فيريكي اش حتماً مراقب سلسله اعصاب وعضلات ومهره هاي كمرش نيز باشد ودر كل بايد به ۳دسته بندي ذيل معتقد بود:

1. يك واليباليست زير وزنه سنگين تعيين شده توسط مربيان بايد درنهايت ۳بار نشست وبرخاست كند واصولاً به بيش از آن نياز نيست.

2. بد نيست يك واليباليست به هنگام كار با وزنه و طي يك جلسه تمريني ، دوسه بار وزنه هاي مورداستفاده اش را تغيير وبدنش را ازاين طريق وادار به وفق يافتن سريع با شرايط متفاوت كند ودر بين هريك ازاين حالات وقت كافي براي ريكاوري (بازيابي ) خود درنظر بگيرد.

3. بايد از وسايلي ويژه وسرعت ساز مثل «مديسين بال» و «پليومتريك ها» نيز دراين تمرينات استفاده كرد وحتماً «وجه واليبالي» قضيه را زياد كرد. كساني كه در تمرينات فيزيكي شان فقط روي بار قدرت جسماني آن حساب باز كنند، بازيكنان سريعي از آب درنمي آيند.

تمرينات مشترك است ، اما…

براي بالابردن ميزان توان وآمادگي جسماني ومقاومت يك ورزشكار منجمله واليباليستها بايد حتماً ويژگي هاي تخصصي ورزش او را مدنظر قرار داد وبديهي است نوع تمرينات يك واليباليست با كشتي گيران ودوچرخه سواران بسيار فرق مي كند هرچند در بسياري از موارد اشتراك هايي درآنها ديده مي شود وحتي بايد پست بازيكن در زمين واليبال وآنجا كه مي ايستد و وظايف محوله اش دراين باب نيز موردتوجه واقدام قرار گيرد. بهتراست از كارهاي سرعتي و سپس استراحتهاي چندثانيه اي دربين هريك از اين روندها بهره گرفت.يعني يك واليباليست مي تواند درهريك ازاين روندها حدود ۳۰ثانيه با سرعت وبا توالي وزنه بردارد، ۲۰ثانيه استراحت كند و دوباره روند قبلي را تكرار كند واين پروسه را ۵بار انجام بدهد وپس از ۱۵ دقيقه استراحت، دوباره همان كار را ۵بار به اجرا درآورد.

پيشگيري از آسيب ديدگي

امروزه كه نقش بدنسازي در تمام ورزشها بالاتر رفته ، لازم است وقت بازيابي محلولها وآب ازدست رفته عضلات بدن نيز حتماً در رژيم غذايي وكار ورزشكاران لحاظ واجرا شود. ماوجه آسيب ديدگي ورزشكاران را نيز داريم كه طبعاً پس از هربار روي دادن برنامه كار وتمرين آنها را دستخوش تغييري اساسي مي كند. امروزه حتي درجهان ورزش مربيان وپزشكان پروسه اي را در دست اجرا دارند كه وظيفه وهدف آن كاستن از حجم آسيب ديدگي ها است وابتدا به پيشگيري آن مي انديشند. هرگاه شدت تمرينات بالا مي رود و اسيد لاكتيك جمع شده درعضلات ورزشكار بالا مي گيرد، پزشكان تيم اولين وظيفه خود را خالي كردن عضلات ازاين ماده فرسوده كننده مي دانند ومي خواهند به سرعت نشاط را به بدن ورزشكار برگردانند ودرغيراين صورت تعدد تمرينات ومسابقات ، يك ورزشكار را به كلي از پاي درخواهد آورد.

در مواجهه با اسپانسرهاي زياده خواه

در دنياي كنوني كه تعداد مسابقات در هر رشته ورزشي براي راضي كردن سرمايه گذاران وطبق خواست اسپانسرهاي زياده خواه بسيار بالارفته، هيچ چاره اي به جز درنظرگرفتن موارد فوق و اجراي آنها نيست. زيرا در غيراين صورت نه تنها يك ورزشكار امكان وفق يافتن با نيازهاي ورزش اش را نيافته ونخواهد درخشيد بلكه باورزش اولين نسيم هاي ناملايم وفشارهاي فيزيكي ومصدوميتها، پرونده اش بسته خواهد شد.

*************************مجموعه ورزشی طرشت
اطلاعات ورزشي
رشته هاي ورزشي
آسيبهاي ورزشي
ورزش و سلامت

دانستنیها

تعداد مراجعين : 9176

آخرين تاريخ بروزرساني:   1394/09/09