پيشنهاد دهيد
صفحه اصلي پرسش هاي متداول نقشه سايت ارتباط با ما پیشنهاد دهید
نظام پيشنهادات

كميته هاي تخصصي نظام پيشنهاد ها

كميـته تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات

كميـته تخصصي توليد

كميـته تخصصي منابع انساني

كميـته تخصصي امور زنان

كميـته تخصصي انتقال

كميـته تخصصي حقوقي و پاسخگويي به شكايات

كميـته تخصصي اموراداري، تداركات و پشتيباني

كميـته تخصصي خصوصي سازي

كميـته تخصصي سيستمهاي مديريت و تحول اداري

كميـته تخصصي توزيع و مديريت مصرف

كميـته تخصصي روابط عمومي و حوزه مديرعامل

كميته تخصصي تحقيقات

كميـته تخصصي امور مالي و حقوق و دستمزد

كميتـه تخصصي حراست

كميـته تخصصي بخش شوراي فرهنگي، ‌ديني و نماز

كميته تخصصي بسيج

كميته بهره وري

كميته اجرايي نظام پيشنهادها

كميته ورزش

كميته مديريت دانش

هسته مركزي مهندسي ارزش

کمیته تخصصی نظام پیشنهادها


تاريخ بروز رساني سايت : 94/2/21 تعداد بازديد کنندگان کل : 2536 تعداد بازديد کنندگان امروز : (1398/02/01)  : 2
آدرس دبيرخانه : خيابان وليعصر ، بالاتر از ميرداماد ، خيابان رشيد ياسمي ، شرکت توانير ، ساختمان شهيد قاسمي ، طبقه اول ، اتاق 101 ، پست الکترونيکي : suggestion@tavanir.org.ir