صفحه اصلي
گروه مدیریت اسناد
تماس با ما
پرسش و پاسخ
اخبار
جستجو در سايت
|
اطلاعات عمومي
|
سايت هاي مرتبط با مديريت اسناد
|
برنامه ها ی گروه مدیریت اسناد
|
فعالیتهای گروه  مدیریت اسناد
|
درباره ما
|

کميته نظام مديريت اسناد مالي

کميته نظام مديريت اسناد مالي صنعت برق

ساماندهي در نگهداري و بايگاني ، كدبندي و طبقه بندي سامان يافته پرونده ها ، ايجاد رويه مشخص براي استفاده از اسناد و سيستم مناسب براي حفاظت از پرونده ها ، موجب مي شود اطلاعات صحيح، به روز و دسته بندي شده براي انجام فعاليت ها و تصميم گيري ها دراختيار دست اندركاران و مديران مربوط قرار گيرد . بنابراين به منظور هدايت و راهبري مديريت اسناد و مدارك فني صنعت برق بايد كميته اي مركب از مديران واحد هاي مختلف سازمان توانير ، شركت هاي تابعه و وابسته ، متخصصين ، كارشناسان و مشاوران تحت عنوان "كميته راهبري مديريت اسنادمالي صنعت برق " تشكيل شود . كميته هاي راهبري در طرح جامع مديريت اسناد صنعت برق به عنوان يكي از فعاليت هاي فاز توسعه سازماندهي مديريت اسناد در بخش ايجاد و توسعه پشتيباني در استقرار سيستم در نظر گرفته شده است . اهداف تشكيل كميته ، انتخاب اعضاء ، ساختار كميته و وظايف كميته به صورت آيين نامه اي تحت عنوان آيين نامه كاري كميته راهبري مديريت اسناد مالي صنعت برق بيان گرديده است . كميته هاي راهبري زير نظر معاونت منابع انساني و تحقيقات سازمان توانير تشكيل مي شود و مسئوليت اجرايي آن با دفتر فناوري اطلاعات و آمار - گروه مديريت اسنا د مي باشد. کليه مصوبات و نتايج حاصله از بررسي هاي انجام شده در کميته نظام مديريت اسناد فني جهت اجرايي شدن به تمامي شرکت هاي زير مجموعه صنعت برق ارائه مي گردد.

در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده و تحقق برنامه ها و سياست هاي مورد نظر ، كميته راهبري نظام مديريت اسناد مالي صنعت برق تا كنون اقدامات ذيل را به انجام رسانده است :

 • تدوين پيش‌نويس استاندارد سازي سيستم مديريت مالي

• تدوين دستورالعمل مكانيزاسيون و امحاء اسناد مالي

• برگزاري 10 جلسه در راستاي انجام اقدامات فوق

 

کميته نظام مديريت اسناد مالي
آیین نامه کاری کمیته نظام مدیریت اسناد مالی
آیین نامه داخلی کمیته راهبری
مستندات تدوین شده در کمیته
مشاور کمیته
اعضا کمیته و احکام
اخبار کمیته مالی
جلسات و صورتجلسات
ارائه نظرات
تعداد مراحعين سايت :
تلفكس گروه مديريت اسناد: 88785064 تلفكس دفتر فناوري اطلاعات و آمار : 88644985