صفحه اصلي
گروه مدیریت اسناد
تماس با ما
پرسش و پاسخ
اخبار
جستجو در سايت
|
اطلاعات عمومي
|
سايت هاي مرتبط با مديريت اسناد
|
برنامه ها ی گروه مدیریت اسناد
|
فعالیتهای گروه  مدیریت اسناد
|
درباره ما
|

کميته نظام مديريت اسناد مالي

کمیته نظام مدیریت اسناد فنی

سال 1387

1

87-7-13

2

87-8-15

3

87-9-17

4

87-10-14

5

87-11-14

6

87-12-4

7

87-12-21

سال 1396

1

1396-7-05

2

1396-08-09

3

1396-09-07

4

1396-10-20

5

1396-11-05

کميته نظام مديريت اسناد مالي
آیین نامه کاری کمیته نظام مدیریت اسناد مالی
آیین نامه داخلی کمیته راهبری
مستندات تدوین شده در کمیته
مشاور کمیته
اعضا کمیته و احکام
اخبار کمیته مالی
جلسات و صورتجلسات
ارائه نظرات
تعداد مراحعين سايت :
تلفكس گروه مديريت اسناد: 88785064 تلفكس دفتر فناوري اطلاعات و آمار : 88644985