صفحه اصلي
گروه مدیریت اسناد
تماس با ما
پرسش و پاسخ
اخبار
جستجو در سايت
|
اطلاعات عمومي
|
سايت هاي مرتبط با مديريت اسناد
|
برنامه ها ی گروه مدیریت اسناد
|
فعالیتهای گروه  مدیریت اسناد
|
درباره ما
|

فهرست صورتجلسات

 • صورتجلسات کميته نظام مديريت اسناد فني

 • صورتجلسات کميته نظام مديريت اسناد مالي

 • صورتجلسات کميته نظام مديريت پرونده هاي حقوقي

 • صورتجلسات کميته نظام مديريت پرونده هاي پرسنلي

 • صورتجلسات کميته نظام مديريت  خدمات مشترکين شرکت هاي توزيع صنعت برق

 • صورتجلسات کميته نظام مديريت اسناد فنی شرکت هاي توزيع صنعت برق

 • صورتجلسات کميته نظام مديريت سیستم ها ی مالی

 • صورتجلسات سایر

  2

   دفتر حراست 88-8-3

   

 • اهداف سايت
  بانک اطلاعات الکترونیکی اسناد صنعت برق
  كميته هاي نظام مديريت اسناد
  فهرست نظام نامه ها ، دستورالعمل ها و...
  بررسي عملکرد و پيشرفت مديريت اسناد در شرکت هاي زير مجموعه
  صورتجلسات
  برنامه سمينار ها و جلسات
  مکاتبات مدیریت ارشد حوزه های فناوری شرکت توانیر به شرکت های زیر مجموعه در مدیریت اسناد
  تعداد مراحعين سايت :
  تلفكس گروه مديريت اسناد: 88785064 تلفكس دفتر فناوري اطلاعات و آمار : 88644985