صفحه اصلي
گروه مدیریت اسناد
تماس با ما
پرسش و پاسخ
اخبار
جستجو در سايت
|
اطلاعات عمومي
|
سايت هاي مرتبط با مديريت اسناد
|
برنامه ها ی گروه مدیریت اسناد
|
فعالیتهای گروه  مدیریت اسناد
|
درباره ما
|

مکاتبات مدیریت ارشد حوزه های فناوری شرکت توانیر به شرکت های زیر مجموعه در مدیریت اسناد

ضرورت برنامه ريزي ساماندهي شركت برق منطقه اي

ضرورت برنامه ريزي ساماندهي اسناد نيروگاه ها

تأييد دستورالعمل نظارت توسط هيأت مديره محترم توانير

نامه آقای دكتر احمديان

نامه آقای دكتر احمديان 22-5691

نامه آقای دكتر احمديان 82.22.3921

نامه آقای مهندس توکلی گرگری

مكاتبات تصويب دستورالعملها

درخواست گروه مدیریت اسنا د راجع به پیگیری تصویب طرح دستورالعمل های تولید و توزیع اسناد فنی صنعت برق

مکاتبات پیرامون دستورالعمل های تولید و توزیع اسناد فنی صنعت برق

صورتجلسه تصويب دستورالعمل های تولید و توزیع اسناد فنی صنعت برق

ابلاغيه د ستورالعمل توليد وتوزيع اسناد فني صنعت برق

ابلاغيه دستورالعمل توزيع اسناد فني خطوط و پستهاي 63 و 132 كيلوولت جديد الاحداث صنعت برق

نامه تصويب د ستورالعمل توزيع خطوط و پست هاي 132 و 63 كيلوولت جديد الاحداث

نامه ابلاغيه دستورالعمل حفظ و نگهداري، سرو یس دهی و امحای اسناد فنی صنعت برق

اهداف سايت
بانک اطلاعات الکترونیکی اسناد صنعت برق
كميته هاي نظام مديريت اسناد
فهرست نظام نامه ها ، دستورالعمل ها و...
بررسي عملکرد و پيشرفت مديريت اسناد در شرکت هاي زير مجموعه
صورتجلسات
برنامه سمينار ها و جلسات
مکاتبات مدیریت ارشد حوزه های فناوری شرکت توانیر به شرکت های زیر مجموعه در مدیریت اسناد
تعداد مراحعين سايت :
تلفكس گروه مديريت اسناد: 88785064 تلفكس دفتر فناوري اطلاعات و آمار : 88644985